Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej
ul. Warszawska 24,
31-155 Kraków
NIP 675-12-80-894
REGON 351009242
KRS 0000206736

 

STATUT FUNDACJI

SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 

§ 1

Rektor Politechniki Krakowskiej

Działając

w przekonaniu o konieczności podjęcia wspólnego wysiłku dla zapewnienia
korzystnego rozwoju duchowej i materialnej egzystencji STUDENTOM i
ABSOLWENTOM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Stojąc

na stanowisku, iż niezbędna jest pomoc – STUDENTOM i ABSOLWENTOM NASZEJ
UCZELNI w zakresie dydaktycznym, naukowym oraz socjalnym – dla
realizacji ich pragnień i ambicji,

Pragnąc

w maksymalnym stopniu wykorzystać siły i zdolności twórcze w nowej
sytuacji społeczno-ekonomicznej,

AKTEM NOTARIALNYM

sporządzonym w Krakowie, w dniu 1990.12.28 /Rep. A I Nr 19779/90/
ustanawia FUNDACJĘ SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ zwaną w
dalszym ciągu Fundacją.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
i zagranica.

3. Fundacja działa w oparciu o ustawę o fundacjach i postanowienia
niniejszego statutu.

 

4. Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

5. Fundacja może współpracować z innymi fundacjami działającymi w Polsce i
za granicą.

6. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Samorządu Studentów
Politechniki Krakowskiej.

7. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 3

Cele Fundacji

1. Cele Fundacji są następujące:

a. wspieranie wyróżniających się studentów poprzez fundowanie stypendiów;

b. udzielanie pomocy Politechnice Krakowskiej w dziedzinie wyposażenia
dydaktycznego /pomoce naukowe, książki, skrypty /;

c. rozwój wymiany studentów z zagranicą, organizowanie stypendiów

i praktyk zagranicznych;

d. poprawa zaplecza socjalnego wykorzystywanego przez studentów oraz
rozszerzenie bazy sportowej;

e. pomoc absolwentom Uczelni w znalezieniu zatrudnienia;

f. pomoc studentom i absolwentom Uczelni i działalność w celu zapewnienia
podstawowych warunków mieszkaniowych;

g. propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów Politechniki
Krakowskiej;

h. upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju
jak i za granicą;

i. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;

2. Wymienione cele Fundacja realizuje przez:

a. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;

b. prowadzenie działalności gospodarczej;

c. przekazywanie swoich dochodów na podstawowe cele Fundacji stosownie do
wieloletnich i rocznych planów działalności;

d. ułatwienie kontaktów i współpracę ze środowiskami gospodarki, nauki,
kultury w kraju i za granicą – finansowanie konferencji i sympozjów,
udzielanie stypendiów krajowych dla wybitnych studentów zagranicznych,
finansowanie pobytów za granicą dla wyróżniających się studentów PK;

e. współpracę z samorządami i organizacjami studenckimi w kraju i za
granicą;

f. współpracę z Uczelniami krajowymi i zagranicznymi w organizowaniu
wymiany studentów;

§ 4

Majątek Fundacji

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie

10 000 000,-zł (1000,- nowych złotych), przekazany przez Fundatora

ze środków własnych.

2. Dochodami Fundacji są przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności
statutowej, a w szczególności:

a. spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia
majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby
fizyczne i prawne;

b. dochody z działalności gospodarczej;

c. wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację;

d. odsetki bankowe;

e. inne dochody;

3. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 2 pkt.
a winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych
Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być
tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową na zasadach
określonych odpowiednimi przepisami prawa.

§ 5

Działalność gospodarcza

1. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną
jednostkę organizacyjną /zakład/ bądź bezpośrednio przez samą Fundację;
działalność gospodarcza może polegać także na udziale w spółce.

2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności
gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

3. Fundacja prowadzi następujące rodzaje działalności gospodarczej:

a. działalność usługową w zakresie:

– organizacji i sprzedaży imprez turystycznych,

– organizacji imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,

– organizacji kursów,

– pomocy domowej i prac transportowo – porządkowych,

– korepetycji,

– przetwarzania danych,

– reklamy – projektowanie i wykonawstwo,

– ubezpieczeń – przedstawicielstwo,

– consultingu,

– gastronomii ,

– foliowania i oprawy dokumentów,

– fotografii i wideo filmowania,

– kserografii,

– usług adresowo – wysyłkowych,

– usługi w zakresie zakwaterowania.

b. działalność handlową w zakresie sprzedaży:

– art. spożywczych i konsumpcyjnych,

– art. szkolnych, biurowych i piśmiennych,

– art. sportowo-turystycznych,

– art. muzycznych,

– komputerów, akcesorii i oprogramowania,

– biletów jednorazowych i okresowych Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego w Krakowie.

§ 6

Organy Fundacji

1. Organami Fundacji są:

a. Rada Fundacji,

b. Zarząd Fundacji,

c. Komisja Rewizyjna.

2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają większością głosów przy
obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu. W razie
równej liczby za i przeciw głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 7

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji składa się z 20 członków, którzy wybierają ze swego grona
przewodniczącego i jego dwóch zastępców oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba,
inne osoby pełniące specjalne funkcje. Rada konstytuuje się na pierwszym
posiedzeniu każdej kadencji.

2. W skład Rady Fundacji wchodzą:

a. Rektor PK lub desygnowany przez niego Prorektor;

b. Osoby, które swoją ofiarnością szczególnie przyczyniły się do

pomnożenia mienia Fundacji;

c. Przewodniczący Samorządu Studentów PK.

3. Pozostałych członków Rady Fundacji pierwszej kadencji powołuje Fundator.

4. Członków Rady Fundacji kolejnych kadencji powołuje Senat PK na

wniosek Rektora i Samorządu Studentów PK.

5. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata. Członkowie Rady pełnią swe

obowiązki do czasu powołania przez Senat członków Rady kolejnych

kadencji.

6. Rada Fundacji jest organem kontrolującym i nadzorującym działalność

Fundacji, ma prawo żądania od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień

i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

7. Zebrania Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy,

na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech członków

Rady Fundacji.

Zebrania Rady winny odbywać się nie rzadziej niż jeden raz w roku.

8. Rada Fundacji :

a. powołuje i odwołuje Zarząd,

b. wybiera Komisję Rewizyjną,

c. podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego
Fundacji,

d. podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi lub poszczególnym
jego członkom,

e. dokonuje podziału wyniku finansowego Fundacji,

f. zatwierdza plany działalności Fundacji,

g. uchwala regulaminy wewnętrzne Fundacji,

h. podejmuje decyzje w innych kwestiach przewidzianych Statutem Fundacji,
lub Regulaminem Rady,

9 Rada Fundacji działa na podstawie Ustawy o Fundacjach, niniejszego

Statutu i Regulaminu Rady.

§ 8

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, Prezesa i Wiceprezesa
wybieranych przez Radę Fundacji.

2. Kadencja Zarządu trwa cztery lata od dnia wyboru.

3. Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

a. kierowanie działalnością Fundacji;

b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób
fizycznych i prawnych;

c. powoływanie i nadzorowanie działalności zakładów i innych jednostek
organizacyjnych Fundacji;

d. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz
ustalanie zasad ich wynagradzania;

e. opracowywanie planów działania Fundacji;

f. przygotowanie sprawozdania ze stanu majątkowego Fundacji i działalności
Zarządu za rok bieżący i za cały okres kadencji;

g. załatwianie spraw nie zastrzeżonych innym organom Fundacji.

4. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa każdy z członków zarządu
samodzielnie.

5. Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Fundacji
nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu.

6. Funkcje Pracodawcy dla członków Zarządu pełni Przewodniczący Rady
Fundacji.

7. Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Przewodniczący Rady, na
wniosek Zarządu.

8. Rada Fundacji może odwołać:

a. Zarząd w przypadku nie udzielenia mu absolutorium za dany rok
działalności,

b. poszczególnych członków Zarządu w przypadku:

– złożonej przez nich pisemnej rezygnacji,

– łamania statutu i regulaminów wewnętrznych Fundacji po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną i na jej wniosek,

– nie udzielenia im absolutorium.

§ 9

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z 3 członków wybranych przez Radę
Fundacji nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia kadencji Rady, kadencja
jej trwa do dnia, w którym mija trzeci miesiąc od ukończenia kadencji Rady.

2. Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego na pierwszym swoim
posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a. nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji

i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzanie
zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji;

b. kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych
Fundacji i jej zakładów gospodarczych;

c. opiniowanie przedstawianych przez Zarząd planów i sprawozdań dotyczących
działalności Fundacji.

d. składanie Radzie Fundacji wniosków w sprawie przyjęcia rocznego
sprawozdania finansowego,

e. składanie Radzie Fundacji wniosków w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi, bądź jego poszczególnym członkom,

f. składanie Radzie Fundacji wniosków w sprawie odwołania członka zarządu,
zgodnie z §8 ust.8 pkt.b.

4. Na żądanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy Zarząd
obowiązany jest udzielić Komisji wszelkich wyjaśnień oraz udostępnić
wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji. Wykonując obowiązki
określone w ust. 1 Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy biegłych,
których wynagrodzenie sama ustala.

§ 10

Prawa ofiarodawców

1. Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi
Dobroczyńców Fundacji.

2. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Rada przyznaje
dyplom honorowy.

3. Wzór dyplomu określa Rada Fundacji.

§ 11

Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Ustawie o
fundacjach.

2. Decyzję o likwidacji podejmuje walne zebranie członków Zarządu, Rady i
Komisji Rewizyjnej, zwane niżej zebraniem likwidacyjnym.

3. Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub
na wniosek Rady Fundacji. Wniosek o likwidację Fundacji wymaga opinii
Komisji Rewizyjnej.

4. Zebranie likwidacyjne wybiera przewodniczącego obrad ze swego grona.

5. Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością 3/4 głosów osób
uprawnionych do udziału w zebraniu likwidacyjnym.

6. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że

w uchwale o likwidacji mianowano inne osoby. Wynagrodzenie likwidatorów
określa zebranie likwidacyjne.

7. Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne dla zakończenia działalności
Fundacji, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy; ściągną
wierzytelności i wypełnią zobowiązania. Wynagrodzenie likwidatorów obciąża
majątek Fundacji.

8. W granicach czynności wymienionych w ust. 7 likwidatorzy mają prawo
reprezentowania Fundacji. Ograniczenia tego zakresu działania likwidatorów
nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich.

9. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu
na rzecz PK.

10.Nadzór nad działalnością likwidatorów sprawuje Rektor PK. Z ważnych
powodów może on zawiesić likwidatorów w czynnościach i zwołać zebranie
likwidacyjne w celu ustanowienia nowych.

11.Po ukończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawiają sprawozdanie
likwidacyjne Senatowi PK. Uchwała Senatu o przyjęciu sprawozdania
likwidacyjnego stanowi podstawę do złożenia przez likwidatorów wniosku o
wykreślenie Fundacji z rejestru fundacji.

12.Księgi i dokumenty pozostałe po działalności Fundacji zostaną złożone w
Archiwum PK.

§ 12

Zmiana statutu

1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji
podjętej większością 2/3 głosów składu statutowego.

2. Rada Fundacji może zmienić Cele Fundacji na drodze uchwały Rady Fundacji
podjętej 2/3 głosów składu statutowego.

Cennik klubu Kwadrat
Profil Klub Kwadrat na YouTube.com Profil Klub Kwadrat na FaceBook.com

KLUB OTWARTY:

pon - sob:
nd :
16:00 - 01:00*
16:00- 24:00*

*harmonogram nie obowiązuje podczas imprez

  • Poniedziałek - Środa od 16:00- 21:00 Piwo Tyskie 3,50 zł
  • DART

    Zagraj w darty czyli popularne "rzutki".
  • PIŁKARZYKI - Prawdziwe piłkarskie emocje.


Poniedziałek – Środa od 16:00- 21:00 Piwo Tyskie 3,50 zł


Tribute to Metallica show! – Scream INC

Data: 30.09.2017r.
Start: 20:00
Otwarcie bram: 19:00

qhpkr-logo-podstawowe-ogolne 11949605_10207421469684747_2123109361_n somusic eska-cmyk-outline movemedia_logo logo-dvbox
projekt graficzny: visionproject.pl
coded by: maciejkopec.pl