Kraków, ul.Skarżyńskiego 1
Godziny otwarcia:
pon - sob: 16:00 - 00:00*
* harmonogram nie obowiązuje podczas imprez
Fundacja


O Fundacji


Fundacja  Politechniki Krakowskiej została powołana w 1990 roku, dzięki zaangażowaniu  studentów i władz Uczelni, aby rozwijać działania z zakresu kultury oraz nauki wśród studentów i pracowników Politechniki Krakowskiej. Ponadto działania Fundacji skupiają się na poprawie warunków socjalno-bytowych studentów, współpracy z zagranicą  oraz ochronie zdrowia.

Realizując swoje cele Fundacja ściśle współpracuje z Władzami Uczelni, Samorządem Studenckim, Akademickim Związkiem Sportowym oraz kołami i organizacjami studenckimi aby sprostać oczekiwaniom społeczności akademickiej.  


Fundacja  Politechniki Krakowskiej  uczestniczy w  projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie  Centrum Przedsiębiorczości "Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet  przedsiębiorczość", którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym  przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa  małopolskiego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Fundacja Politechniki Krakowskiej  otrzymała grant  w wysokości: 36 000,00 PLN


Cele Fundacji


1. Cele Fundacji są następujące:

a. inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej i działalności kulturalnej;

b. wspieranie wyróżniających się studentów poprzez fundowanie stypendiów;

c. udzielanie pomocy Politechnice Krakowskiej w dziedzinie wyposażenia dydaktycznego /pomoce naukowe, książki, skrypty /;

d. rozwój wymiany studentów z zagranicą, organizowanie stypendiów i praktyk zagranicznych;

e. poprawa zaplecza socjalnego wykorzystywanego przez studentów oraz rozszerzenie bazy sportowej;

f. pomoc absolwentom Uczelni w znalezieniu zatrudnienia;

g. pomoc studentom i absolwentom Uczelni i działalność w celu zapewnienia podstawowych warunków mieszkaniowych;

h. propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów Politechniki Krakowskiej;

i. upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą;

j. inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;

k. upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia, podnoszenie sprawności fizycznej oraz zachęcanie dzieci, młodzieży, społeczności akademickiej do aktywnego i zdrowego trybu życia

2. Wymienione cele Fundacja realizuje przez:

a. prowadzenie centrów kultury;

b. organizowanie festiwali, imprez artystycznych, sportowych, turystycznych i promocji artystów;

c. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;

d. prowadzenie działalności gospodarczej;

e. przekazywanie swoich dochodów na podstawowe cele Fundacji stosownie do wieloletnich i rocznych planów działalności;

f.  ułatwienie kontaktów i współpracę ze środowiskami gospodarki, nauki, kultury w kraju i za granicą – finansowanie konferencji i sympozjów, udzielanie stypendiów krajowych dla wybitnych studentów zagranicznych, finansowanie pobytów za granicą dla wyróżniających się studentów PK;

g. współpracę z samorządami i organizacjami studenckimi w kraju i za granicą;

h. współpracę z Uczelniami krajowymi i zagranicznymi w organizowaniu wymiany studentów;


Władze Fundacji


Zarząd Fundacji


Prezes Zarządu

mgr inż. Paweł Domino

e-mail: [email protected]


Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Magdalena Mrozek

e-mail: [email protected]


STATUT FUNDACJI


Adres i kontakt


Fundacja Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24

31-155 Kraków

NIP 675-12-80-894

REGON 351009242

KRS 0000206736

Tel: +48 (prefix) 12  647 50 78 

e-mail: [email protected]