Kraków, ul.Skarżyńskiego 1
Otwarty codziennie:
pon - sob: 16:00 - 01:00*
nd: 16:00- 24:00*
* harmonogram nie obowiązuje podczas imprez
Fundacja

Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24,

31-155 Kraków

NIP 675-12-80-894

REGON 351009242

KRS 0000206736


 STATUT FUNDACJI

SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

 

 

 

§ 1

Rektor Politechniki Krakowskiej 

Działając

w przekonaniu o konieczności podjęcia wspólnego wysiłku dla zapewnienia korzystnego rozwoju duchowej i materialnej egzystencji STUDENTOM i ABSOLWENTOM POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

Stojąc 

na stanowisku, iż niezbędna jest pomoc – STUDENTOM i ABSOLWENTOM NASZEJ UCZELNI w zakresie dydaktycznym, naukowym oraz socjalnym – dla realizacji ich pragnień i ambicji,

Pragnąc

w maksymalnym stopniu wykorzystać siły i zdolności twórcze w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej,

 

AKTEM NOTARIALNYM 

sporządzonym w Krakowie, w dniu 1990.12.28 /Rep. A I Nr 19779/90/ ustanawia FUNDACJĘ SAMORZĄDU STUDENTÓW POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ zwaną w dalszym ciągu Fundacją.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

 

1.    Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

2.    Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej  i zagranica.

3.    Fundacja działa w oparciu o ustawę o fundacjach i postanowienia niniejszego statutu.

4.    Czas działania Fundacji jest nieoznaczony.

5.    Fundacja może współpracować z innymi fundacjami działającymi w Polsce i za granicą.

6.    Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Samorządu Studentów Politechniki Krakowskiej.

7.    Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego

 

CELE FUNDACJI

§ 3

 

1. Cele Fundacji są następujące:

a.         inspirowanie, organizowanie oraz promowanie kultury studenckiej i działalności kulturalnej;

b.         wspieranie wyróżniających się studentów poprzez fundowanie stypendiów;

c.          udzielanie pomocy Politechnice Krakowskiej w dziedzinie wyposażenia dydaktycznego /pomoce naukowe, książki, skrypty /; 

d.         rozwój wymiany studentów z zagranicą, organizowanie stypendiów i praktyk zagranicznych;

e.         poprawa zaplecza socjalnego wykorzystywanego przez studentów oraz rozszerzenie bazy sportowej;

f.           pomoc absolwentom Uczelni w znalezieniu zatrudnienia;

g.         pomoc studentom i absolwentom Uczelni i działalność w celu zapewnienia podstawowych warunków mieszkaniowych; 

h.         propagowanie w kraju i za granicą osiągnięć studentów Politechniki Krakowskiej;

i.           upowszechnianie wiedzy o celach i działaniach Fundacji, zarówno w kraju jak i za granicą;

j.           inspirowanie i organizowanie ruchu społecznego wokół celów Fundacji;

k.          upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowego stylu życia, podnoszenie sprawności fizycznej oraz zachęcanie dzieci, młodzieży, społeczności akademickiej do aktywnego i zdrowego trybu życia

2. Wymienione cele Fundacja realizuje przez:

 1. prowadzenie centrów kultury;
 2. organizowanie festiwali, imprez artystycznych, sportowych, turystycznych i promocji artystów;
 3. inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej;
 4. prowadzenie działalności gospodarczej;
 5. przekazywanie swoich dochodów na podstawowe cele Fundacji stosownie do wieloletnich i rocznych planów działalności;
 6. ułatwienie kontaktów i współpracę ze środowiskami gospodarki, nauki, kultury w kraju i za granicą – finansowanie konferencji i sympozjów, udzielanie stypendiów krajowych dla wybitnych studentów zagranicznych, finansowanie pobytów za granicą dla wyróżniających się studentów PK;
 7. współpracę z samorządami i organizacjami studenckimi w kraju i za granicą;
 8. współpracę z Uczelniami krajowymi i zagranicznymi w organizowaniu wymiany studentów;

 

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 4

 

1.    Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 

10 000 000,-zł (1000,- nowych złotych), przekazany przez Fundatora          

ze środków własnych.

2.    Dochodami Fundacji są przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności statutowej, a w szczególności:

a.                spadki, zapisy, darowizny, subwencje i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne;

b.                dochody z działalności gospodarczej;

c.                 wpływy ze zbiórek organizowanych przez Fundację;

d.                odsetki bankowe;

e.                inne dochody;

3.    Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w ust. 2 pkt. a winno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych. W tym celu mogą być tworzone w majątku Fundacji odrębne fundusze.

4.    Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową na zasadach określonych odpowiednimi przepisami prawa.

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 5

 

1.    Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez wyodrębnioną jednostkę organizacyjną /zakład/ bądź bezpośrednio przez samą Fundację; działalność gospodarcza może polegać także na udziale   w spółce.

2.    Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

3.    Fundacja prowadzi następujące rodzaje działalności gospodarczej:

a. działalność usługową w zakresie:

-         organizacji i sprzedaży imprez turystycznych,

-         organizacji imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych,

-         organizacji kursów,

-         pomocy domowej i prac transportowo – porządkowych,

-         korepetycji,

-         przetwarzania danych,

-         reklamy – projektowanie i wykonawstwo, 

-         ubezpieczeń – przedstawicielstwo,

-         consultingu,

-         gastronomii ,

-         foliowania i oprawy dokumentów,

-         fotografii i wideo filmowania,

-         kserografii,

-         usług adresowo – wysyłkowych,

-         usługi w zakresie zakwaterowania.

b. działalność handlową w zakresie sprzedaży:

- art. spożywczych i konsumpcyjnych,

- art. szkolnych, biurowych i piśmiennych,

- art. sportowo-turystycznych,

art. muzycznych,

- art. promujących PK oraz jej jednostki,

komputerów, akcesoriów i oprogramowania,

biletów jednorazowych i okresowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie.

 

ORGANY FUNDACJI

§ 6

 

1.    Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,
 2. Zarząd Fundacji,
 3. Komisja Rewizyjna.

2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby członków organu. W razie równej liczby za i przeciw głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 

RADA FUNDACJI

§ 7

 

1.    Rada Fundacji składa się z 20 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego i jego dwóch zastępców oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, inne osoby pełniące specjalne funkcje. Rada konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu każdej kadencji.

2.    W skład Rady Fundacji wchodzą:

a.    Rektor PK lub desygnowany przez niego Prorektor;

b.    Przewodniczący Samorządu Studenckiego PK lub desygnowany przez niego wiceprzewodniczący ;

c.     Kwestor PK lub desygnowany przez niego zastępca.

 

3.    Pozostałych członków Rady Fundacji powołuje Rektor PK spośród reprezentantów kadry naukowo-dydaktycznej i studentów każdego z wydziałów, jednostek pozawydziałowych oraz osób, które swoją ofiarnością szczególnie przyczyniły się do pomnożenia mienia fundacji.

4.    uchylono

5.    Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata. Członkowie Rady pełnią swe

obowiązki do czasu powołania przez Rektora PK członków Rady kolejnych  kadencji. 

6.    Rada Fundacji jest organem kontrolującym i nadzorującym działalność

   Fundacji, ma prawo żądania od Zarządu udzielenia jej wyjaśnień   

   i udostępnienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.

7.    Zebrania Rady Fundacji zwołuje przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, 

   na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub co najmniej trzech członków  Rady Fundacji.

Zebrania Rady winny odbywać się nie rzadziej niż jeden raz w roku.

8.    Rada Fundacji :

1.    powołuje i odwołuje Zarząd,

2.    wybiera Komisję Rewizyjną,

3.    podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji,

4.    podejmuje uchwałę o udzieleniu absolutorium Zarządowi lub poszczególnym jego członkom,

5.    dokonuje podziału wyniku finansowego Fundacji,

6.    zatwierdza plany działalności Fundacji,

7.    uchwala regulaminy wewnętrzne Fundacji,

8.    podejmuje decyzje w innych kwestiach przewidzianych Statutem Fundacji, lub Regulaminem Rady,

9.    Rada Fundacji działa na podstawie Ustawy o Fundacjach, niniejszego Statutu i Regulaminu Rady.

10. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek pisemnej rezygnacji, śmierci lub odwołania przez Rektora PK.

 

ZARZĄD FUNDACJI

§ 8

 

1.    Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, Prezesa i Wiceprezesa wybieranych przez Radę Fundacji.

2.    Kadencja Zarządu trwa cztery lata od dnia wyboru.

3.    Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy: 

 1. kierowanie działalnością Fundacji;
 2. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz wobec organów państwowych, osób fizycznych i prawnych;
 3. powoływanie i nadzorowanie działalności zakładów i innych jednostek organizacyjnych Fundacji;
 4. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;
 5. opracowywanie planów działania Fundacji;
 6. przygotowanie sprawozdania ze stanu majątkowego Fundacji i działalności Zarządu za rok bieżący i za cały okres kadencji;
 7. załatwianie spraw nie zastrzeżonych innym organom Fundacji.

4.    Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa każdy z członków zarządu samodzielnie. 

5.    Każdy z członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzić sprawy Fundacji nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu.

6.    Funkcje Pracodawcy dla członków Zarządu pełni Przewodniczący Rady Fundacji.

7.    Zasady wynagradzania członków Zarządu określa Przewodniczący Rady, na wniosek Zarządu.

8.    Rada Fundacji może odwołać:

 1. Zarząd w przypadku nie udzielenia mu absolutorium za dany rok działalności,
 2. poszczególnych członków Zarządu w przypadku: 

- złożonej przez nich pisemnej rezygnacji,

- łamania statutu i regulaminów wewnętrznych Fundacji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Komisję Rewizyjną i na jej wniosek,

- nie udzielenia im absolutorium.

 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 9

 

1.    Komisja Rewizyjna Fundacji składa się z 3 członków wybranych przez Radę Fundacji nie później niż 3 miesiące od rozpoczęcia kadencji Rady, kadencja jej trwa do dnia, w którym mija trzeci miesiąc od ukończenia kadencji Rady.

2.    Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu, które zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji.

3.    Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a.    nadzorowanie wszystkich dziedzin działalności Zarządu Fundacji
 i podległych mu jednostek organizacyjnych, a w szczególności sprawdzanie zgodności podejmowanych działań z celami Fundacji;

b.    kontrolowanie stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji i jej zakładów gospodarczych;

c.     opiniowanie przedstawianych przez Zarząd planów i sprawozdań dotyczących działalności Fundacji.

d.    składanie Radzie Fundacji wniosków w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego,

e.    składanie Radzie Fundacji wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi, bądź jego poszczególnym członkom,

f.      składanie Radzie Fundacji wniosków w sprawie odwołania członka zarządu, zgodnie z §8 ust.8 pkt.b.

4.    Na żądanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub jego zastępcy Zarząd obowiązany jest udzielić Komisji wszelkich wyjaśnień oraz udostępnić wszelkie dokumenty dotyczące działalności Fundacji. Wykonując obowiązki określone w ust. 1 Komisja Rewizyjna może korzystać z pomocy biegłych, których wynagrodzenie sama ustala.

 

PRAWA OFIARODAWCÓW

§ 10

 

1.    Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi Dobroczyńców Fundacji.

2.    Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji Rada przyznaje dyplom honorowy.

3.    Wzór dyplomu określa Rada Fundacji.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 11

 

1.    Fundacja ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Ustawie o fundacjach.

2.    Decyzję o likwidacji podejmuje walne zebranie członków Zarządu, Rady  i Komisji Rewizyjnej, zwane niżej zebraniem likwidacyjnym.

3.    Zebranie likwidacyjne zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji. Wniosek o likwidację Fundacji wymaga opinii Komisji Rewizyjnej.

4.    Zebranie likwidacyjne wybiera przewodniczącego obrad ze swego grona.

5.    Uchwała o likwidacji Fundacji zapada większością 3/4 głosów osób uprawnionych do udziału w zebraniu likwidacyjnym.

6.    Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu, chyba, że
 w uchwale o likwidacji mianowano inne osoby. Wynagrodzenie likwidatorów określa zebranie likwidacyjne.

7.    Likwidatorzy podejmują czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy; ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania. Wynagrodzenie likwidatorów obciąża majątek Fundacji.

8.    W granicach czynności wymienionych w ust. 7 likwidatorzy mają prawo reprezentowania Fundacji. Ograniczenia tego zakresu działania likwidatorów nie mają skutku prawnego wobec osób trzecich.

9.    Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków podlega przekazaniu na rzecz PK.

10. Nadzór nad działalnością likwidatorów sprawuje Rektor PK. Z ważnych powodów może on zawiesić likwidatorów w czynnościach i zwołać zebranie likwidacyjne w celu ustanowienia nowych.

11. Po ukończeniu likwidacji likwidatorzy przedstawiają sprawozdanie likwidacyjne Senatowi PK. Uchwała Senatu o przyjęciu sprawozdania likwidacyjnego stanowi podstawę do złożenia przez likwidatorów wniosku o wykreślenie Fundacji z rejestru fundacji.

12. Księgi i dokumenty pozostałe po działalności Fundacji zostaną złożone w Archiwum PK.

 

ZMIANA STATUTU

§ 12

 

1. Zmiana statutu Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Rady Fundacji podjętej większością 2/3 głosów składu statutowego.

2. Rada Fundacji może zmienić Cele Fundacji na drodze uchwały  Rady Fundacji podjętej 2/3 głosów składu statutowego.